کنفرانس و سیمینارها

  د سيرت النبي مبارك محفل
د امام ابو حنيفہ رح د جومات اداره تاسو ټولو محترمو افغانانو ورونو او خوېندو تہ پہ درنښت بلنہ درکوي چہ د کائناتو او سردار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم د سيرت د لمانځنې پہ مجلس كي ونډہ واخلئ۰
د محفل شروع د جمعې مبارکہ ورځ 27 مارچ 2015 کال د مازديګر لہ 6 بجو څخہ
شروع كيزي٠
.د امام ابو حنيفہ رح د جومات د اداري له خوا

برادر محترم وخواهر كرامي ! شوراي مسجد افغانها شما رابه روز جمعه مورخ ١٥-٣-٢٧ ساعت شش شام غرض اشتراك به كنفرانس سيرت نبي ص اخرين رسول بركزيده خداوند، دعوت ميدارد ٠اميدواريم بااشتراك خويش اين محفل راشكوهمند كردانيد

   بااحترام اداره مسجد افغانها