اخبار – اطلاعات و معلومات

بسم الله الرحمن الرحیم

      فشرده ای ازجریان اجلاسیه عمومی افغان کلچر سنتر

مورخ ۲۷-اپریل سال ۲۰۱۵ غرض مطالعه خدمت هموطنان تقدیم میگردد

این گردهم ایی عمومی به تاریخ ۲۷- اپریل سال جاری ساعت هفت شام درمرکزاداره افغان کلچرسنتر

مسجد امام حنیفه رح دایر گردید

مجلس با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید توسط محترم بنوری صاحب امام مسجد اغاز و الحمد الله

در محیط خیلی ارام با صمیمیت برادرانه افقانی در فضای دیموکراسی و ازادی مطلق بیان ادامه یافت

اجندای مجلس

 اول – انتخاب اداره کننده ومنشی توسط ریس شورا

محترم داکتر مطیع الله صافی بحیث اداره کننده مجلس ومحترم محراب الدین حاتمی بحیث منشی مجلس تعین گردیدند

دوم – گزارش هیات ریسه

سوم – گذارش از صورت های مالی انجمن

دراین دو مورد فوق محترم زما نی ریس شورا و محترم داکتر رحیمی مسول مالی شورا گزارشی مفصل به حاضرین مجلس

ارایه نمودند که مورد تاید حاضرین مجلس قرار گرفت

چهارم – مرور و تاید اساسنامه انجمن که در وبسایت انجمن قبلآ گذاشته شده بود

اساسنامه انجمن افغان کلچر سنتر بعد از مباحثه روی بعضی مواد ان مورد قبول و تاید حاضرین مجلس قرار گرفت

چهارم – مرور و تاید اساسنامه انجمن که در وبسایت انجمن قبلآ گذاشته شده بود

اساسنامه انجمن افغان کلچر سنتر بعد از مباحثه روی بعضی مواد ان مورد قبول و تاید حاضرین مجلس قرار گرفت

پنجم – انتخاب سه عضو جدید هیات ریسه ودوعضو کمکی

نظر به ماده شش بند اول اساسنامه که اعضای هیات ریسه حد اقل شش و حد اکثر ۹ عضو بوده میتواند و

اعضای هیات ریسه در مجمع عمومی انتخاب می شود

روی این منظور سه عضوجدید و دو عضو کمکی هر یگ محترم محمد عزیز حق نظر محترم اسدالله

صالحی و محترم انجینر عبدالوکیل عباسی بحیث اعضاومحترم داکتر مطیع الله صافی ومحترم ناصراحمد

شایسته گل بحیث اعضای کمکی با اکثریت آرا تعین گردیدند

 ششم – در انتخاب محاسب تصویب گردید که یک محاسب راجستر شده حسابات انجمن را تصدیق بدارد

قابل یاداوری است که درمورد حسابات انجمن قبل ازانعقاد مجمع عمومی تاریخ ۱۵.۵.۲۲ ذوات اتی بحیث هیات بررسی حسابات انجمن افغان کلچر سنتر تعین گردیده بودند

  ١-محترم داکترعصمت الله مجددی

٢-محترم الحاج کامه وال صاحب

٣-محترم انجینر منیر کامه وال

٤-محترم داکتر مطیع الله صافی

٥-محترم محمد عزیز حق نظر

٦-محترم الحاج احمد شاه صافی

٧-محترم شیر پاچا مجددی

٨-محترم شاه محمد نضرابی

٩-محترم الحاج خیال شاه احمدزی

١٠-محترم انجینرعبدالوکیل عباسی

١١-محترم حفیظ الله کروخیل

١٢-محترم الحاج اجمل ختک

١٣-محترم دگروال محمد داود

هیات محترم فوق الذکر بعد از غور وبررسی همه جانبه حسابات انجمن ( مسجد ) را تصدیق نمودند

 هفتم – بررسی پیشنهادات که قبل از برگزاری اجلاسیه عمومی از طرف اعضا ارسال گردیده بود و همچنان یگ سلسله نظریات و پیشنهادات در جریان مجلس از طرف شاملین که ذیلآ نگاشته میشود ارایه گردید موردغور و بررسی قرارگرفت

اول – میعاد وظیفه اعضای شورا ازچهار سال به دو سال تغیر یابد

این پیشنهاد از طرف شاملین مجلس مورد تاید قرار نگرفت

در مورد بازنگهداشتن دروازه مسجد برای ادای نماز های پنجگانه تاکید صورت گرفت

گرچه الحمدالله دروازه مسجد بروی نمازگزاران پنج وقت باز است وجماعت صورت میگیرد باانهم انشاالله

درین مورد تدابیر بیشتر صورت خواهد گرفت

سوم – در مورد بلند برد ن حق العضویت اعضا پیشنهاد شورا با اکثریت آرا و مخالفت سه عضو مورد تاید قرار گرفت

این اجلاسیه با دعای خیر به درگاه خداوندی غرض اتحاد‍‍ ، اتفاق و همبستگی افغانها خدمت واقعی و

خالصانه در پیشبرد امور انجمن و ابادی مسجد به ساعت نه ونیم شام به پایان رسید

با عرض حرمت – شورای افغان کلچر سنتر